Send os en besked

Eller E-mail os på

info@ktavejle.dk

KTA VEJLE

Vedtægter 2024

Her er selskabets vedtægter vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2024.

§ 1.

Selskabets navn er KTA Vejle s.m.b.a. (selskab med begrænset ansvar). Dets hjemsted er Vejle kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at drive et køreteknisk anlæg til brug for køreundervisning og til højnelse af trafiksikkerheden.

§ 3.

For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue. Selskabets medlemmer har intet personligt ansvar, idet de alene hæfter med den indskudte kapital.

Ingen af deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning eller solidarisk.

For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue.

§ 4.

Selskabsdeltagerne har andel i selskabets formue i forhold til deres indskud.

§ 5.

Enhver, der driver køreskolevirksomhed eller som er godkendt kørelærer eller som er selskabsdeltager, har ret at benytte de til anlægget knyttede faciliteter mod betaling af de af bestyrelsens fastsatte takster herfor. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Det er bestyrelsens ansvar, at anlægget til enhver tid og i enhver henseende drives i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Bestyrelsen kan fastsætte yderligere regler for anlæggets benyttelse i et ordensreglement. Det er brugerens ansvar, at alle gældende regler for benyttelse af anlægget overholdes. Ved grov eller ofte gentagne tilsidesættelse af reglerne for benyttelse af anlægget vil brugeren kunne blive bortvist og forment adgang til anlægget. Kompetencen hertil ligger hos bestyrelsen.

Såfremt en bruger som følge af ovenstående af bestyrelsen udelukkes for benyttelse af anlægget, kan den pågældende inden 30 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning indanke sagen til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes af den pågældende skriftligt overfor bestyrelsen.

Beslutning om endelig udelukkelse på en generalforsamling træffes ved simpel flertal. Såfremt der indgives en klage fra den pågældende træder udelukkelsen først i kraft efter generalforsamlingen.

§ 6.

Selskabets kapital skal altid fremgå af selskabets bøger, og beløbet skal hvert år fremgå af selskabets regnskab.

Selskabskapitalen kan forøges ved indskud fra nye medlemmer, der efter bestyrelsens vurdering opfylder betingelserne for optagelse.

Såfremt et nyt medlem som følge af ovenstående af bestyrelsen udelukkes for optagelse som medlem af anlægget, kan den pågældende inden 30 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning indanke sagen til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes af den pågældende skriftligt overfor bestyrelsen.

Beslutning om endelig udelukkelse af optagelse træffes på en generalforsamling ved simpel flertal.

Ved udvidelse af kapitalen i øvrigt har selskabsdeltagere fortrinsret i forhold til deres besiddelse af indskud.

§ 7.

Som bevis for indskudt kapital udstedes selskabsbeviser som nævnt på kr. 1000 eller multipla heraf. Selskabsbeviserne er ikke-omsætningspapirer.

De skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Tilhørsforholdet til selskabsbeviserne skal være noteret i selskabets ejerbog. Såfremt en selskabsdeltager ønsker at overdrage sit selskabsbevis, kan dette alene ske med bestyrelsens samtykke. Selskabsdeltagerens anmodning herom skal derfor fremsendes til bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsen ikke godkender overdragelsen kan denne beslutning inden 30 dage efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning indanke sagen til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes af den pågældende sælger skriftligt overfor bestyrelsen.

Selskabet kan tilbagekøbe selskabsbeviser til den kurs, der er fastsat nedenfor i pgf. 11. Der foreligger ingen købspligt.

Selskabsbeviser tilbagekøbes eller sælges i den rækkefølge, de er sat til salg. Bestyrelsen sørger for dette.

§ 8.

Der udbetales udbytte til indehaverne af selskabskapitalbeviser i henhold til selskabets ejerbog pr. 31.12 det forgangne år. Udbetaling sker ved bankoverførsel til den til selskabet oplyste bankkonto.

Udbyttets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling, jvf. vedtægternes pgf. 13, nr. 5. Det fastsatte udbyttebeløb er relateret til et selskabsbevis.

§ 9.

Der kan til selskabsdeltagere udbetales bonus i henhold til det antal elever, den enkelte selskabsdeltager har tilført banen indenfor det pågældende regnskabsår. I de år, hvor der udbetales bonus, udbetales tillige bonus til de brugere, der ikke er selskabsdeltager, dog kun med 50 pct. af den vedtagne bonus pr. elev.

Udbetaling sker ved bankoverførsel til den til selskabet oplyste bankkonto.

§ 10.

Såfremt en selskabsdeltager ophører med at drive virksomhed, afgår ved døden, erklæres konkurs, ekskluderes eller udmeldes af selskabet, er selskabet forpligtet til og berettiget til ved påkrav at tilbagekøbe dennes eller boets selskabsbevis til den kurs, selskabet har fastsat ved sidste forudgående regnskabsaflæggelse.

Selskabet er dog ikke forpligtet til inden for samme regnskabsår at tilbagekøbe mere end 2 selskabsbeviser. Anmodning om tilbagekøb behandles i den rækkefølge, de indkommer.

§ 11.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kursen på selskabsbeviser, der indtil næste års ordinære generalforsamling er gældende for udstedelse eller overdragelser i medfør af pgf. 10.

§ 12.

Selskabets generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev eller pr. email til de i ejerbogen noterede selskabsdeltagere. Såfremt man har meddelt selskabet sin email-adresse, er indkaldelse pr. email tilstrækkelig indkaldelsesmåde.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden som beskrevet i pgf. 13, og årsregnskab og indkomne forslag fra selskabsdeltagere vedlægges.

Forslag fra selskabsdeltagere skal være indgivet til bestyrelsen senest 15. februar i det pågældende år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalsforsamlings eller den samlede bestyrelses beslutning eller en skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst en fjerdedel af selskabsdeltagerne. Indkaldelsen hertil skal ske inden 14 dage. Derefter udfærdiges en indkaldelse med mindst 6 dages indkaldelsesvarsel.

§ 13.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4) Fastsættelse af kursen for selskabsbeviser.

5) Bestyrelsen forslag til overskudsdeling og bonus.

6) Fastsættelse af honorar for bestyrelsesmedlemmer og formanden.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9) Valg af 2 bilagskontrollanter for en periode for mindst 2 år og højst 4 år.

10) Valg af godkendt revisor til assistance med opstilling af regnskab.

11) Behandling af forslag fra bestyrelsen og selskabsdeltagere.

12) Evt.

§ 14.

Generalforsamling vælger ved simpel stemmeflertal sin dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultater. Stemmeafgivelsen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en afstemning ved håndsoprækning.

§ 15 .

Enhver selskabsdeltager er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme, såfremt dennes adkomst til selskabsbeviset i en måned forud for generalforsamlingens afholdelse har været noteret i selskabets ejerbog.

Hver selskabsdeltager har 1 stemme, uanset antallet af andele og indskud.

Stemmeretten kan kun udøves personligt.

Hvis selskabsdeltager er et selskab, kan selskabet sende en repræsentant efter eget valg. I dette tilfælde skal selskabsbeviset forevises bestyrelsen umiddelbart før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 16.

På en generalforsamling kan der kun tages beslutninger om forslag fra bestyrelsen samt de indkomne forslag fra selskabsdeltagere eller ændringsforslag hertil.

Alle afgørelser træffes ved simpel flerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne, eller om selskabets opløsning kræves dog, at mindst ⅔ af de stemmeberettigede selskabsdeltagere er repræsenteret og at beslutningen vedtages med mindst ⅔ af de afgivne stemmer.

Er ⅔ af de stemmeberettigede selskabsdeltagere ikke repræsenteret, men forslaget iøvrigt vedtages med ⅔ af de tilstedeværende selskabsdeltagere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer uden hensyn til det tilstedeværende antal af stemmeberettigede.

§ 17.

Over det på generalforsamling passerede indføres et referat i dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at referatet indføres og opbevares elektronisk.

§ 18.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 medlemmer, højst 2 medlemmer kan være på valg ad gangen.

Ved indtrængende vakance kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 3, skal bestyrelsen snarest supplere sig med nye medlemmer, så antallet mindst er 3, eller afholde en ekstraordinær generalforsamling til afholdelses af valg. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer til periodens udløb for de fratrådte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt sin midte en formand.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

§ 19.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 20.

På generalforsamlingen vælges en godkendt revisor til assistance med opstilling af selskabets regnskaber. De på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter har når som helst adgang til selskabets bøger, bilag m.v.

§ 21.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen, samt forsynes med revisors påtegning. Selskabets årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og i overensstemmelse med gældende regler herfor.

Årsrapporten indeholder en ledelsespåtegning, som underskrives af bestyrelsen samt bilagskontrollanterne.

§ 22.

Bortkomne selskabsbeviser kan på begæring til bestyrelsen erstattes med et erstatningsbevis.

Bestyrelsen kan kræve gebyr for udfærdigelse af et sådant.

Således vedtaget den 4. april 2024.

Send os en besked

Har du spørgsmål til et kursus, kundeoprettelse eller en bookingforespørgsel? Så udfyld formularen herunder og vi vender snarest tilbage.